ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η εργαλειοθήκη RUSDELA παρουσιάζει μια συλλογή εργαλείων και μεθοδολογιών που βοηθούν τους διαμορφωτές, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους μεταδότες των εξελίξεων να ενεργούν υπεύθυνα στο παρόν, κοιτάζοντας το παρελθόν και το μέλλον για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κόσμου με όραμα και ευκινησία.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

Ανάλυση της Κοινότητας

Αυτή η ενότητα περιγράφει εργαλεία και μεθοδολογίες που βοηθούν τις κοινότητες να εκφράζουν, να αξιολογούν και να μαθαίνουν από τις τρέχουσες και τις προηγούμενες καταστάσεις, προκειμένου να σχεδιάσουν ένα βιώσιμο μέλλον, ανθεκτικό σε μελλοντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι μεθοδολογίες που περιλαμβάνονται εδώ βασίζονται στο πλαίσιο της έρευνας και πρακτικής συμμετοχικής δράσης.

Εμπλοκή και εκπαίδευση

Αυτή η ενότητα περιγράφει εργαλεία και μεθοδολογίες που βοηθούν τους πολίτες της κοινότητας να ενισχύσουν τις σχέσεις, τις σχέσεις και τις ικανότητές τους έτσι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί παράγοντες αλλαγής, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κοινοτικοί καταλύτες. Αναπόσπαστο μέρος αυτών των εργαλείων είναι η εστίαση στη μάθηση και την κατάρτιση ως μέρος της διαδικασίας συμμετοχικής συμμετοχής.

Σχεδιασμός

Αυτή η ενότητα περιγράφει εργαλεία και μεθοδολογίες που βοηθούν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους πολίτες να σχεδιάσουν και να σχεδιάσουν ένα βιώσιμο μέλλον, ανθεκτικό σε μελλοντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Προσθήκη σε κάθε προτεινόμενο εργαλείο αποτελεί η μελέτη αρχών Αγροοικολογίας και της συνδεσιμότητας αστικών-αγροτικών περιοχών.

Εφαρμογή

Αυτή η ενότητα προτείνει πιθανά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του σχεδιασμού της αειφόρου ανάπτυξης της ύπαιθρου. Ωστόσο, κάθε κοινότητα έχει πολύ διαφορετικούς κανόνες και μεθόδους για την εφαρμογή σχεδίων και έργων βιωσιμότητας.