УСТОЙЧИВОСТ И ПРОМЯНА

Тази глава изследва понятията за лидерство на общността, устойчивост на общността и промяна на общността в контекста на VUCA.